Uczymy

300

kursantów

Godziny otwarcia

Pon - Pt 15.00 - 20.00

+48 604 357 226

 

Regulamin Szkoły

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące

w szkole językowej WELCOME Joanna Masłowska Wódkiewicz.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 16.09.2020 r.
 2. Szkoła WELCOME (dalej: Szkoła) prowadzi w ramach swojej działalności nauczanie języków obcych w ramach kursów językowych. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć (dalej: Zajęcia).
 3. Zajęcia odbywają się w budynku położonym przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 42, Brzoza.
 4. W Zajęciach mogą brać udział kursanci (dalej: Kursanci), którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo Kursanta w kursie językowym. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać udział kursanci nieletni (dalej: Kursanci Nieletni), w imieniu których umowę ze Szkołą o uczestnictwo Kursanta Nieletniego w kursie językowym zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny).
 5. Kursanci lub/i Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich Opiekunowie Prawni powinni przekazać Kursantom informacje dotyczące zachowania się na terenie budynku Szkoły.
 6. Kursanci zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Kursantów Nieletnich.
 7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły.
 8. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Kursantów Nieletnich lub opiekunowie faktyczni.
 9. Szkoła nie zapewnia nadzoru nad Kursantami Nieletnimi przed rozpoczęciem Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Kursanta Nieletniego powinien zapewnić Kursantowi Nieletniemu opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Kursanta Nieletniego powinien odebrać Kursanta Nieletniego w chwili zakończenia Zajęć i opuszczenia sali przez Kursanta Nieletniego.
 10. Opiekun Prawny zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły przed pierwszymi Zajęciami w ramach kursu, w którym weźmie udział Kursant Nieletni, o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w kursie, w szczególności zaś o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant. W przypadku podania informacji o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant Nieletni, lektorzy w trakcie Zajęć nie będą podawali Kursantom Nieletnim produktów spożywczych i innych alergenów, które mogłyby spowodować reakcję alergiczną.
 11. Kursanci oraz Kursanci Nieletni poruszając się po budynku Szkoły nie mogą podejmować zachowań, które mogłyby narazić ich lub innych Kursantów lub Kursantów Nieletnich na niebezpieczeństwo.
 12. Kursant oraz Kursant Nieletni ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w którym odbywają Zajęcia prowadzone w ramach kursu. W szczególności Kursanci oraz Kursanci Nieletni nie mogą:
  a. nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu,
  b. uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą zarazić się przez samo przebywanie obok osoby chorej,
  c. ustawiać przedmiotów należących do siebie, innych uczestników kursu lub Szkoły w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie lub innych uczestników kursu.
 13. Kursanci Nieletni przebywający na terenie szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Opuszczenie przez Kursanta Nieletniego pomieszczenia, w którym odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo.
 14. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.
 15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez uczestników kursu przedmioty na teren Szkoły.
 16. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie na terenie Szkoły w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Bez pisemnej zgody Szkoły uczestnikom kursu nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.
 18. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może nakazać Kursantowi oraz Kursantowi Nieletniemu opuszczenie Zajęć lub Szkoły. W takim przypadku nienależny jest zwrot opłaty za Zajęcia. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Kursanta Nieletniego, powiadomiony o tym fakcie zostanie Opiekun Prawny Kursanta Nieletniego, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Kursanta Nieletniego z terenu Szkoły.
 19. Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje poprzez wywieszenie go w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.
 20. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Loading