Teddy Eddie = Teaching young learners Eclectically

METODA EKLEKTYCZNA W NAUCZANIU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
Eklektyczność koncepcji nauczania w programie TeddyEddie to nowatorskie połączenie wybranych elementów klasycznych metod nauczania z uwzględnieniem unikalnych potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych dzieci w wieku 2 – 7 lat.
Kluczowe cechy metody TeddyEddie to:

Wymiar lingwistycznyJęzyk to nie zbiór pojedynczych słówek i reguł lecz złożony zasób środków językowych – związków frazeologicznych, fraz, wypowiedzi i tekstów; te środki językowe spełniają dobrze swoją rolę o ile służą do realizacji ważnych celów komunikacyjnych. To w koncepcji TeddyEddie  steruje ich doborem i kolejnością wprowadzania.
Wymiar pedagogicznySukces w nauce języka obcego to przede wszystkim skuteczność, z jaką uczeń jest w stanie wykorzystać środki językowe, jakimi dysponuje. A nie ma skuteczności bez płynności. W TeddyEddie osiągamy ją dzięki stopniowej automatyzacji odruchów językowych, poprzez ich systematyczne utrwalanie i wielokrotne utrwalanie.
Wymiar psychologicznyDziecko doświadcza języka całym sobą, wszystkimi zmysłami, w stałych interakcjach z innymi uczącymi się, lektorem i rodzicami/rodzeństwem. Dotyczy to zarówno języka ojczystego jak i obcego. Fundamentalne znaczenie ma zatem tworzenie odpowiedniego środowiska, bogatego w polisensoryczne, obupółkulowe bodźce i zróżnicowane typy interakcji, uwzględniającego naturalną różnorodność profili inteligencji dzieci i unikalnych stylów uczenia się. Zgodnie z najnowszą wiedzą o tym, jak mózg dziecka naprawdę przyswaja język, aż stopniowo stanie się nieobcy.

 

Program zbudowany został w oparciu o wybór technik zaczerpniętych z wielu różnorodnych metod nauczania. Wybór dyktowany był specyfiką nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.

OPARTY NA TEKSTACH (TEXT BASED)
Program zawiera bardzo dużą ilość tekstów w postaci opowiadań, wierszyków i piosenek, które stanowią źródło nauczanego słownictwa i zwrotów. Nauka języka nie polega bowiem na przyswojeniu zestawów pojedynczych słówek, ale również na poznaniu, rozumieniu i przyswojeniu kontekstów zdaniowych, w których dane słownictwo występuje.
NATURALNE PRZYSWAJANIE (NATURAL APPROACH)
Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby dzieci miały szansę przyswoić wiele elementów obcej mowy w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego. Język angielski traktowany jest na zajęciach jako środek do komunikowania się, także w poleceniach i instrukcjach.
METODA AUDIOLINGWALNA (AUDIOLINGUAL METHOD)
W naszym Programie często odwołujemy się do technik wykorzystywanych w Metodzie Audiolingwalnej. Główne jej aspekty to wielokrotne powtarzanie i utrwalanie, wyjątkowy nacisk na rozumienie ze słuchu, zwrócenie uwagi na automatyzm wypowiedzi i reakcji językowych.
OPARTY NA REAGOWANIU RUCHEM I CIAŁEM (TOTAL PHYSICAL RESPONSE)  
Poprzez ruch i gesty wzmacniane są sygnały językowe co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętywaniu. Ponadto jest to forma zabawy, w którą dzieci chętnie się co również sprzyja uczeniu się.
ZORIENTOWANY NA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (LISTENING COMPREHENSIONORIENTED)
W Programie kładziemy wyjątkowy nacisk na rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu. Jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym nauczy się rozumieć obcą mowę, przyniesie to wielkie korzyści na późniejszych etapach nauki języka obcego. Rozwijaniu tej właśnie umiejętności służy całe bogactwo nagrań towarzyszących Programowi.
METODA KOMUNIKATYWNA (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING)
Uczenie porozumiewania się w języku obcym jest bardzo ważne i ma miejsce na wszystkich zajęciach kursu. Przykładem jest zabawa w sklep, gdzie dzieci czynnie używają przyswojonych słów i zwrotów w celu „zakupienia” określonego przedmiotu. Program stwarza jak najwięcej okazji do użycia języka w sposób naturalny, instrumentalny i spontaniczny. Wszelkie przejawy używania języka obcego przez dzieci w taki właśnie sposób są celem całego Programu.
PRÓBY I BŁĘDY (TRIAL AND ERROR)
Popełnianie błędów jest naturalne i potrzebne podczas uczenia się nowego języka. Na tym etapie nauki ważna jest skuteczność przekazu, a nie jego strukturalna czy fonetyczna poprawność.