Oficjalna strona metody: www.teddyeddie.pl

CZY MOŻNA / TRZEBA UCZYĆ SIĘ Z DZIECKIEM W DOMU? W JAKI SPOSÓB MOŻNA TO ROBIĆ?

Dzieci uzyskują lepsze rezultaty, jeżeli mają kontakt z językiem również w domu. W skład zestawu ucznia wchodzą płyty z nagraniami (zarówno CD jak i DVD), z których dziecko powinno regularnie korzystać w domu. Efekty daje nawet samo bierne słuchanie płyty kilka razy w tygodniu. Dziecko w tym czasie może bawić się lub zajmować innymi czynnościami (na przykład rysować).

Zalecana i ważna dla dzieci jest też pomoc w zapamiętywaniu „tajnych słówek” (secret words). Na każdej lekcji lektor podaje dzieciom specjalne słowo (które przekaże także rodzicom), od którego będzie zaczynać się kolejna lekcja. Przed zajęciami powinno się przypomnieć dziecku jakie było ostatnie tajne słowo. Kolejne tajne słowa znajdują się również w mini-zestawie z obrazkami (SECRET BOOKLET) lub na naklejce, którą dziecko otrzymało na lekcji, w książce ucznia (w dolnym rogu strony) oraz na płycie DVD, gdzie w razie wątpliwości można sprawdzić ich wymowę.

Komponenty Programu TEDDY EDDIE stwarzają wiele innych dodatkowych możliwości pracy z dzieckiem w domu. W Poradniku dla Rodziców znajdują się wszystkie teksty z kursu (historyjki, piosenki, wierszyki) oraz słownictwo z każdego rozdziału wraz z polskim tłumaczeniem. Jeżeli rodzic ma ochotę, może skorzystać z licznych pomysłów na użycie podręcznika, płyt oraz mini-zestawu z obrazkami do zabaw z dzieckiem. Wiemy z doświadczenia, że każdy przejaw zaangażowania rodzica w naukę dziecka ma ogromny pozytywny wpływ na wyniki nauczania. Lektor chętnie pomoże w tym procesie, udzieli wsparcia i odpowiednich sugestii.

JAK ZAOBSERWUJĘ POSTĘPY DZIECKA?

Pierwszym celem Programu jest zadowolenie dziecka – żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.

Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i czasami dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka czy demonstrowanie nabytych umiejętności znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić.

Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa. Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymianie informacji i współpracy.

W Poradniku dla Rodziców rozpisany jest materiał nauczania – tam znajdą Państwo informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu.

Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów.Często jednak postępy dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, ilości lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.

Pod koniec semestru otrzymają Państwo szczegółowy RAPORT O POSTĘPACH DZIECKA. Raport wypełnia lektor, biorąc pod uwagę:

  • stopień opanowania słownictwa
  • stopień zgłębienia przerabianych tekstów
  • umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania,
  • udział w grach i zabawach.

JAKIE SĄ PODSTAWY METODYCZNE PROGRAMU?

Program zbudowany został w oparciu o wybór technik zaczerpniętych z wielu różnorodnych metod nauczania. Wybór dyktowany był specyfiką nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.

OPARTY NA TEKSTACH (TEXT BASED)
Program zawiera bardzo dużą ilość tekstów w postaci opowiadań, wierszyków i piosenek, które stanowią źródło nauczanego słownictwa i zwrotów. Nauka języka nie polega bowiem na przyswojeniu zestawów pojedynczych słówek, ale również na poznaniu, rozumieniu i przyswojeniu kontekstów zdaniowych, w których dane słownictwo występuje.

NATURALNE PRZYSWAJANIE (NATURAL APPROACH)
Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby dzieci miały szansę przyswoić wiele elementów obcej mowy w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego. Język angielski traktowany jest na zajęciach jako środek do komunikowania się, także w poleceniach i instrukcjach.

METODA AUDIOLINGWALNA (AUDIOLINGUAL METHOD)
W naszym Programie często odwołujemy się do technik wykorzystywanych w Metodzie Audiolingwalnej. Główne jej aspekty to wielokrotne powtarzanie i utrwalanie, wyjątkowy nacisk na rozumienie ze słuchu, zwrócenie uwagi na automatyzm wypowiedzi i reakcji językowych.

OPARTY NA REAGOWANIU RUCHEM I CIAŁEM (TOTAL PHYSICAL RESPONSE)
Poprzez ruch i gesty wzmacniane są sygnały językowe co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętywaniu. Ponadto jest to forma zabawy, w którą dzieci chętnie się angażują, co również sprzyja uczeniu się.

ZORIENTOWANY NA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (LISTENING COMPREHENSION ORIENTED)
W Programie kładziemy wyjątkowy nacisk na rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu. Jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym nauczy się rozumieć obcą mowę, przyniesie to wielkie korzyści na późniejszych etapach nauki języka obcego. Rozwijaniu tej właśnie umiejętności służy całe bogactwo nagrań towarzyszących Programowi.

METODA KOMUNIKATYWNA (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING)
Uczenie porozumiewania się w języku obcym jest bardzo ważne i ma miejsce na wszystkich zajęciach kursu. Przykładem jest zabawa w sklep, gdzie dzieci czynnie używają przyswojonych słów i zwrotów w celu „zakupienia” określonego przedmiotu. Program stwarza jak najwięcej okazji do użycia języka w sposób naturalny, instrumentalny i spontaniczny. Wszelkie przejawy używania języka obcego przez dzieci w taki właśnie sposób są celem całego Programu.

PRÓBY I BŁĘDY (TRIAL AND ERROR)
Popełnianie błędów jest naturalne i potrzebne podczas uczenia się nowego języka. Na tym etapie nauki ważna jest skuteczność przekazu, nie jego strukturalna czy fonetyczna poprawność.

JAK TO MOŻLIWE ABY Z TEGO SAMEGO PODRĘCZNIKA UCZYŁY SIĘ DZIECI W RÓŻNYM WIEKU I NA RÓŻNYCH POZIOMACH ZAAWANSWOANIA?

Księgi Czerwona, Niebieska i Żółta w Programie Teddy Eddie są zbudowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać dzieci w wieku zarówno 4, 5, 6 jak i 7 lat oraz dzieci które rozpoczynają naukę języka angielskiego i dzieci, które naukę kontynuują.

Umożliwia to innowacyjny sposób budowy każdej z ksiąg Programu oraz sposób w jaki rozłożony jest materiał we wszystkich księgach.

Otóż na poziomie gramatycznym i leksykalnym wszystkie księgi są takie same (żadna nie jest ani trudniejsza, ani łatwiejsza od innej). W każdej z ksiąg pojawiają się struktury, z którymi dziecko ma do czynienia w wieku 4-7 lat również w języku ojczystym (zaimki, przyimki, czasy teraźniejsze, czas przyszły i przeszły, stopniowanie przymiotników itp. itd.). Księgi różnią się jednak zawartością tematyczną: dziecko uczy się z każdej z nich innych zestawów słownictwa (np. w księdze niebieskiej są to owoce, ubrania, owady i robaczki, przedmioty w domu, a w czerwonej zabawki, słówka magiczne, rodzina, jedzenie). W każdej księdze znajdują się też inne historyjki, piosenki, wierszyki, słuchowiska, gry i zabawy, zawsze związane z tematami słownictwa występującymi w danej księdze, jednak na poziomie językowym – podobne.

Dzieci uczące się z Programu zawsze czerpią z niego na miarę swoich możliwości. Młodsze i początkujące dzieci prawdopodobnie opanują około 70-80% słownictwa, będą śpiewać piosenki, odpowiadać na pytania, przedstawiać historyjki z nagraniem w tle. Ale na przykład kontynuujące sześciolatki mają szansę zagłębić się w program o wiele bardziej, dojść do kolejnego poziomu „wtajemniczenia”, czyli prawdopodobnie: opanują nawet do 100% słownictwa, będą w stanie używać poznanych słówek w zdaniach i nawet w spontanicznych sytuacjach, będą przedstawiać historyjki samodzielnie wypowiadając przypisane im kwestie itp.

Ważne w programie jest to, że w ciągu roku szkolnego niemal niemożliwe jest przerobienie całego materiału wraz ze wszystkimi wariacjami i sugestiami zawartymi w książkach nauczyciela (jest ich bowiem bardzo dużo). Dzieci zawsze dostają więcej niż są w stanie przyjąć, tak aby nie blokować ich ilością materiału, ale aby limitem dla każdego dziecka były jedynie indywidualne możliwości i predyspozycje.